Concello de Vimianzo
17 de outubro de 2018
O corazón da Terra de Soneira
Publicada o: 27-07-2016 Sector: Outros

TÉCNICO/A PARA A OFICINA DE TURISMO

Descrición da oferta

- Prazo de solicitude: ata o 1 de agosto de 2016
- Publicado no: BOP nº 141 do 27 de xullo de 2016

Requerimentos do posto

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007. ­ 
-Posuír a capacidade funcional, así como a capacidade física necesaria para o desempeño das tarefas, extremos que deberán acreditarse mediante a presentación de certificado ou informe médico. ­
-Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. ­ 
-Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.

Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: ­ Técnico superior en Guía, Información e Asistencia Turística. ­ Técnico en Empresas e Actividades Turísticas. ­ Grao ou diplomado en Turismo ou equivalente homologado. ­ Grao ou licenciatura en Historia da Arte. ­ Grao ou licenciatura en Humanidades.

Sede Electrónica
Directorio Empresarial
Escoitámoste
Liña directa co alcalde
Axenda
- 2018 +
- outubro +
L
M
M
X
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
 
 

Perfil de contratante
Boletíns
SEA- Suelo Empresarial del Atlántico
COOKIES
Este sitio utiliza cookies para proporcionar os nosos servizos e realizar análisis de uso e de medición de nosa web. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración do seu navegador, pulsando na nosa Política de Cookies | ACEPTAR X